Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Následující zásady ochrany osobních údajů nastiňují zásady, na základě kterých společnost Eir Health zpracovává vaše údaje.

1. OBECNÁ INFORMACE

Tyto zásady vydává EIR HEALTH LIMITED LIABILITY COMPANY LIMIT PARTNERSHIP se sídlem v Poznani na adrese Młyńska 12/107, 61-730 Poznań, NIP: 7831792409, REGON: 381811884 a jsou určeny všem uživatelům našich webových stránek (dále: dále: „webová stránka“). Definice použité v těchto zásadách jsou vysvětleny v části 13 níže.

Správcem údajů je společnost EIR HEALTH LIMITED LIABILITY COMPANY LIMIT PARTNERSHIP se sídlem v Poznani. Kontaktní údaje Správce jsou uvedeny v části 12 níže.

Tyto Zásady mohou být změněny a aktualizovány tak, aby odrážely změny v postupech souvisejících se Zpracováním Osobních údajů Správcem nebo změny platných právních předpisů. Doporučujeme vám, abyste si pozorně přečetli tyto Zásady a pravidelně kontrolovali tuto stránku, abyste si ověřili jakékoli změny, které může Správce provést v souladu s ustanoveními těchto Zásad.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ

Získávání osobních údajů: Správce může získávat Osobní údaje Uživatelů, jako jsou: jméno, příjmení, adresa a kontaktní údaje včetně e-mailové adresy, telefonního čísla a také pozice, firemní údaje. Správce může získávat Osobní údaje Uživatelů zejména v těchto případech:
 • když Uživatelé poskytnou Osobní údaje (např. e-mailový kontakt, telefon, prostřednictvím formuláře nebo jakýmkoli jiným způsobem).
 • získávání Osobních údajů Uživatelů v důsledku vedení obchodních vztahů / uzavírání či plnění smlouvy (např. nákup služby nebo produktu Správce Uživatelem).
 • získávání Osobních údajů Uživatelů zveřejněných na sociálních médiích (např. získávání informací z profilů Uživatelů na sociálních sítích, pokud jsou tyto informace viditelné jako veřejné).
 • získávání Osobních údajů od třetích stran (např. od dodavatelů, od finančních zprostředkovatelů, od subjektů činných v trestním řízení, včetně správních nebo soudních orgánů atd.).
 • získání nebo požadavek, aby uživatelé poskytli své osobní údaje během návštěv uživatelů na stránkách Správce nebo používání jakýchkoli funkcí nebo zdrojů dostupných na nebo prostřednictvím webových stránek. Když uživatelé navštíví web, zařízení a prohlížeče uživatelů mohou automaticky poskytovat určité informace (jako je typ zařízení, operační systém, typ prohlížeče, nastavení prohlížeče, IP adresa, jazyková nastavení, data a časy připojení k webovým stránkám a další technická komunikace informace), z nichž některé mohou představovat osobní údaje. Během návštěvy Webu nebudou Správcem ukládány žádné Osobní údaje Uživatelů bez předchozího výslovného souhlasu Uživatelů. Dočasné ukládání souborů protokolů a souborů cookie však usnadňuje používání našich webových stránek. Proto jsou uživatelé požádáni, aby vyjádřili svůj souhlas na našich webových stránkách. Udělení výše uvedeného souhlasu je dobrovolné a nemá vliv na možnost používat Webové stránky. V některých případech, bez udělení takového souhlasu, může být možnost používat naše webové stránky poněkud omezena.

Zpracovávané osobní údaje: Kategorie Osobních údajů Uživatelů zpracovávané Správcem mohou zahrnovat zejména:

 • Osobní údaje: jméno (jména), příjmení (příjmení), použité jméno, pohlaví, datum narození/věk, národnost, fotografie.
 • Kontaktní údaje: doručovací adresa, adresa společnosti (zaměstnavatele), telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, údaje o profilu na sociálních sítích.
 • Platební údaje: fakturační adresa, číslo bankovního účtu, jméno a příjmení majitele bankovního účtu, bezpečnostní údaje k účtu.
 • Obsah zpráv: všechny zprávy, dotazy, prohlášení, názory a názory o nás, zaslané uživateli nebo zveřejněné na sociálních sítích nebo prostřednictvím webových stránek.

Právní základ pro zpracování osobních údajů: Při zpracování osobních údajů uživatelů pro účely uvedené v těchto zásadách se může správce v závislosti na okolnostech opírat o jeden nebo více z následujících právních základů:

 • Zpracování probíhá na základě předchozího dobrovolného, ​​konkrétního, informovaného a jednoznačného souhlasu Uživatele se Zpracováním;
 • Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou Uživatel uzavřel nebo hodlá uzavřít se Správcem;
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce;
 • Zpracování je nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů jakékoli fyzické osoby;
 • Zpracování je nezbytné pro řízení, provádění a propagaci činností Správce a neporušuje zájmy nebo základní práva a svobody Uživatele.

Účely zpracování osobních údajů: Účely, pro které může Správce zpracovávat osobní údaje uživatelů, jsou následující:

 • Web Správce: provozování a správa našich Webových stránek, prezentace jejich obsahu; publikování reklam a jiných propagačních a marketingových informací; komunikace a kontakty se zákazníky a dodavateli, jakož i potenciálními zaměstnanci nebo spolupracovníky prostřednictvím našich webových stránek.
 • Nabízení uživatelům produktů a služeb Správce: prezentace našich webových stránek a dalších služeb; poskytování propagačních materiálů na žádost Uživatelů; komunikace související se službami Správce.
 • Marketingová komunikace: jakýmkoli způsobem (včetně e-mailu, telefonu, textové zprávy, sociálních sítí, pošty a osobního kontaktu) prezentovat zprávy a další informace, které mohou uživatele zajímat, včetně rozesílání newsletterů a dalších komerčních informací po získání souhlasu uživatelů s zasílat informace vhodným způsobem na základě platných právních předpisů.
 • Komunikace a provoz IT: správa komunikačních systémů, provozování pro účely bezpečnosti IT a audity bezpečnosti IT.
 • Finanční řízení: prodej, finance, audit a řízení prodeje.
 • Průzkum: zapojení Uživatelů k získání informací o názorech Uživatelů na produkty a služby Správce;
 • Zlepšování našich produktů a služeb: identifikace problémů se stávajícími produkty a službami; plánování vylepšení stávajících produktů a služeb; a vytváření nových produktů a služeb.

3. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Správce může zpřístupnit osobní údaje uživatelů:

 • Správním nebo soudním orgánům na jejich žádost informovat o skutečném nebo domnělém porušení platného práva;
 • osobám provádějícím audit, právníkům, PR agenturám, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti vyplývající ze smlouvy nebo uložená těmto subjektům zákonem;
 • Třetím osobám zpracovávajícím svěřené údaje jménem Správce, bez ohledu na jejich umístění, v souladu s požadavky obsaženými v této části III níže;
 • Každému subjektu oprávněnému k předcházení, vyšetřování, odhalování nebo stíhání zakázaných činů nebo k provádění trestněprávních opatření, včetně zajištění a potírání ohrožení veřejné bezpečnosti;
 • Každému přebírajícímu subjektu v případě prodeje nebo převodu jakékoli organizované části Správce nebo podílů na základním kapitálu Správce (včetně případu reorganizace, zrušení nebo likvidace). Bez ohledu na výše uvedené může Web používat pluginy nebo obsah prezentovaný třetími stranami. Pokud se uživatelé rozhodnou je použít, mohou být osobní údaje uživatelů zpřístupněny třetím stranám nebo platformám sociálních médií. Správce tímto doporučuje seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů třetí strany před použitím jejích pluginů nebo obsahu.

V současné době na našich stránkách využíváme přesměrování na následující portály sociálních sítí: https://www.facebook.com , https://www.instagram.com ,https://vimeo.com , https://www.youtube .com , https://tiktok.com.

Pokud zapojíme třetí osobu ke zpracování Osobních údajů Uživatelů, v souladu se smlouvou o zpracování údajů uzavřenou s takovým subjektem bude Zpracovatel povinen: (i) Zpracovávat pouze Osobní údaje uvedené v předchozích písemných pokynech Správce; a (ii) uplatňovat veškerá opatření na ochranu důvěrnosti a bezpečnosti Osobních údajů a dodržovat všechny ostatní požadavky obecně platných právních předpisů.

4. MEZINÁRODNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce v současné době nepředává a nemá v úmyslu předávat žádné osobní údaje uživatele do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím. Pokud taková potřeba nastane, budou tyto Zásady změněny a k přenosu osobních údajů uživatele dojde pouze na základě standardních smluvních doložek, které správce údajů zavede před předáním těchto osobních údajů. V tomto případě budou uživatelé oprávněni požádat o kopii standardních smluvních doložek používaných Správcem údajů, a to pomocí kontaktních údajů uvedených v části 12 níže.

5. OCHRANA DAT

Správce údajů informuje, že byla přijata vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, zejména před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním, neoprávněným přístupem a jinými nezákonnými nebo neoprávněnými formami zpracování, v souladu s platnými právními předpisy.

Správce údajů není odpovědný za jednání nebo opomenutí Uživatelů. Uživatelé jsou zodpovědní za to, že všechny osobní údaje budou předány správci údajů bezpečným způsobem.

6. PŘESNOST DAT

Správce údajů přijme veškerá vhodná opatření, aby zajistil, že:
 • Osobní údaje Uživatelů zpracovávané Správcem jsou přesné a v případě potřeby aktuální;
 • Veškeré Osobní údaje Uživatelů zpracovávané Správcem, které jsou nesprávné (s ohledem na účel, pro který jsou zpracovávány), budou bez zbytečného odkladu vymazány nebo opraveny.
 • Správce údajů se může Uživatele kdykoli dotázat na přesnost zpracovávaných Osobních údajů.

7. MINIMALIZACE DAT

Správce údajů přijímá veškerá vhodná opatření, aby zajistil, že rozsah zpracovávaných Osobních údajů Uživatelů je omezen na Osobní údaje přiměřeně požadované pro účely uvedené v těchto Zásadách.

8. UCHOVÁVÁNÍ DAT

Kritéria určující dobu trvání období, ve kterém správce údajů uchovává osobní údaje uživatelů, jsou následující: Správce údajů uchovává kopie osobních údajů uživatelů v identifikovatelné podobě pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů uvedených v tomto Zásady, pokud zákony nevyžadují delší dobu uchovávání Osobních údajů. Správce údajů může zejména uchovávat Osobní údaje Uživatelů po celou dobu nezbytnou ke stanovení, použití nebo obhajobě právních nároků.

9. PRÁVA UŽIVATELŮ

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů mají uživatelé ohledně osobních údajů uživatelů zpracovávaných správcem údajů následující práva:
 • Právo na přístup k osobním údajům;
 • Právo na opravu osobních údajů;
 • Právo na výmaz osobních údajů;
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • Právo na přenositelnost údajů;
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

Pokud je zpracování Osobních údajů založeno na souhlasu vyjádřeném Uživateli, mají Uživatelé právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

V případě nesprávného zpracování Osobních údajů mají Uživatelé právo podat stížnost u národního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, tj. předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedeným nejsou dotčena práva Uživatelů vyplývající ze zákonných zákonů nebo jiných obecně platných právních předpisů.

Chcete-li uplatnit jedno nebo více z těchto práv nebo se zeptat na tato práva nebo jakákoli jiná ustanovení těchto Zásad nebo na zpracování osobních údajů uživatelů, kontaktujte prosím pomocí kontaktních údajů uvedených v části 12 níže.

10. COOKIES

Cookie je malý soubor umístěný do zařízení Uživatele během návštěvy webové stránky (včetně naší Stránky). Zaznamenává informace o zařízení, prohlížeči a v některých případech také o preferencích a typických akcích, které uživatelé provádějí při procházení webových stránek. Správce údajů může zpracovávat Osobní údaje Uživatelů prostřednictvím technologie Cookies v souladu se Zásadami Správce údajů pro soubory cookie.

11. NEWSLETTER

Pokud Uživatelé dobrovolně, konkrétně, vědomě a jednoznačně souhlasí se zasíláním newsletteru Správce, může Správce zasílat Uživatelům elektronický newsletter s obchodními informacemi pro propagační a informační účely. Osobní údaje poskytnuté Správci v souvislosti s přihlášením k odběru newsletteru budou použity výhradně pro účely zasílání newsletteru. Uživatelé se mohou kdykoli odhlásit z odběru newsletteru pomocí možnosti odhlášení obsažené v newsletteru, pomocí odhlašovacího odkazu umístěného v patičce e-mailové zprávy nebo jiným způsobem kontaktovat Správce.
Osobní údaje obdržené od Uživatelů budou uchovávány výhradně pro výše uvedený účel a po dobu, po kterou se Uživatelé přihlásí k odběru newsletteru, a dokud Uživatelé neodvolají svůj souhlas s odběrem newsletteru.

Newsletter je distribuován společností Mailchimp, která jménem Správce zpracovává Osobní údaje Uživatelů. Zpracovatel rovněž zajišťuje plnou bezpečnost Osobních údajů Uživatelů použitím vhodných a nejnovějších technických a organizačních opatření. Tento subjekt uchovává a zpracovává Osobní údaje Uživatelů získané v procesu registrace, tj. e-mailovou adresu a případně IP adresu a údaje o odběru newsletteru. Zpracovatel nesmí osobní údaje, které mu byly poskytnuty, použít k jiným účelům, než pro které je získal. Správce uzavřel se zpracovatelem smlouvu o zpracování údajů, podle které je zpracovatel povinen dodržovat požadavky týkající se ochrany Osobních údajů Uživatelů.

Předání Osobních údajů Uživatelů souvisejících se zasíláním newsletteru není ze zákona ani smluvně vyžadováno a není ani nutné k uzavření jakékoli smlouvy. Poskytnutí těchto údajů nebo vyjádření souhlasu se zasíláním newsletteru proto není pro Uživatele povinné. Právním základem pro zasílání newsletteru je výhradně souhlas vyjádřený uživateli (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Pokud takový souhlas neudělíte, newsletter nebude zasílán.

12. KONTAKTNÍ ÚDAJE

V případě jakýchkoli dotazů, pochybností nebo připomínek k informacím obsaženým v těchto Zásadách nebo k jiným otázkám souvisejícím se Zpracováním Osobních údajů Uživatelů Správcem, včetně výkonu práv uvedených v části IX. těchto Zásad, se prosím obracejte na: info@eirhealth .com nebo poštou: Eir Health, ul. Młyńska 12/107, 61-730 Poznaň, Polsko.

13. DEFINICE

 • Správcem údajů se rozumí subjekt, který rozhoduje o tom, jak a pro jaké účely budou osobní údaje zpracovávány. Správce údajů odpovídá za to, že zpracování bude v souladu s platnými zákony na ochranu údajů.
 • Osobními údaji se rozumí jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Příklady Osobních údajů, které může Správce údajů zpracovávat, jsou uvedeny v části II výše.
 • Zpracovávat, Zpracovávat nebo Zpracovávat se vztahují na jakékoli operace prováděné s Osobními údaji, ať už automatizované či nikoli, jako je: získávání, záznam, organizování, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, získávání, konzultace, používání, zveřejňování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jinak. zpřístupnění, zarovnání nebo kombinování, omezení, vymazání nebo zničení.
 • Zpracovatelem se rozumí jakákoliv osoba nebo subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce údajů (jiný než zaměstnanec správce údajů).